Raaklijnen.

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Deze keer gaat het niet over raaklijnen in een punt van een kromme, maar over lijnen die de kromme raken vanaf een punt erbuiten.
Hiernaast zie je dat er bij een cirkel twee zulke raaklijnen vanuit een punt P te tekenen zijn.
Laten we (voor het gemak) een cirkel met middelpunt de oorsprong en straal r nemen. Dan is de vergelijking daarvan  x2 + y2 = r2        ........(1)

De lijn tussen beide raakpunten (dus lijn R1R2) noemen we de poollijn.
We gaan nu de vergelijking van de poollijn opstellen, en dat gaat in de volgende stappen:

1.  Bereken de helling van MR en daaruit de helling van  RP.
2.  Stel met deze helling een vergelijking op van RP.
3.  Gebruik het feit dat R op RP ligt, én op de cirkel.

:Laten we eerst stellen dat  P = (xP, yP) en  R = (xR, yR)  

   
Stap 1.
Omdat M = (0,0) en R = (xR, yR) is de helling van MR gelijk aan  yR/xR  dus de helling van RP is  -xR/yR

Stap 2.
Een lijn door (xP, yP) met helling  -xR/yR  heeft vergelijking   (y - yP) = -xR/yR • (x - xP)
Vermenigvuldig alles met yR en je krijgt:  yyR - yPyR = -xxR + xPxR

Stap
3.
Vul in y = yR en x = xR:   yR2 - yPyR = -xR2 + xPxR
Dat geeft:   xPxR + yPyR = xR2 + yR2
Maar omdat R op de cirkel ligt is de rechterkant gelijk aan r2   xPxR + yPyR r2
 
Deze laatste vergelijking is een lineaire vergelijking waar de coördinaten van R aan voldoen. Het is dus de rechte lijn door beide raakpunten.
Voor de poollijn van punt P ten opzichte van de cirkel geldt dus:
 
De poollijn van punt P(xP, yP) ten opzichte van de cirkel  x2 + y2 = r2 
is de lijn   xPx + yPy = r2
 

Het is de rode lijn in de figuur hiernaast.
Als we die poollijn eenmaal hebben gevonden kunnen we makkelijk de coördinaten van de raakpunten R1 en R2 vinden door de snijpunten van die poollijn met de cirkel te berekenen.
Voorbeeld.
Geef de vergelijkingen van de raaklijnen aan de cirkel  x2 + y2 = 25 die door het punt (7,1) gaan.

De poollijn van (7,1) is de lijn  7x + y = 25 dus  y = 25 - 7x
Dat geeft x2 + (25 - 7x)2 = 25 
⇒  x2 + 625 - 350x + 49x2 = 25 
⇒  50x2 - 350x + 600 = 0
⇒  x2 - 7x + 12 = 0 
⇒  (x - 3)(x - 4) = 0 
  x = 3  ∨ x = 4
De raakpunten zijn dan  (3,4) en  (4, -3)
De raaklijn door (3,4) en (7,1) heeft vergelijking  y = - 3/4x + 61/4
De raaklijn door (4, -3) en (7,1) heeft vergelijking  y = 11/3x - 81/3
Als het middelpunt niet de oorsprong is?
Nou: dan zorg je maar dat het de oorsprong wórdt!!!!!

Je verschuift de hele figuur gewoon zó, dat het middelpunt wél de oorsprong wordt. Dan bereken je van de nieuwe figuur die je dan hebt gekregen de raaklijnen en na afloop schuif je de hele zooi gewoon weer terug "op zijn plaats".
Voila! Simpel toch???

Voorbeeld
Geef de vergelijkingen van de raaklijnen aan de cirkel  x2 + y2 + 6x - 8y = 144 die door het punt (14, 11) gaan.

x
2 + 6x + y2 - 8y = 144 
⇒  (x + 3)2 - 9 + (y - 4)2 - 16 = 144 
⇒  (x + 3)2 + (y - 4)2 = 169
Het is dus een cirkel met middelpunt (-3, 4).

Schuif de hele figuur nu 3 naar rechts en 4 omlaag. Dan krijg je de cirkel  x2 + y2 = 169 en het punt (17, 7)
De poollijn is nu  17x + 7y = 169  ofwel y = -17/7x + 169/7
Invullen geeft  x2 + (-17/7x + 169/7)2 = 169 
⇒  x2 + 289/49x2 - 5746/49x + 28561/49 = 169
⇒  338/49 x2 - 5746/49 x + 20280/49 =
⇒  x = 12  ∨  x = 5.

Dat geeft de raakpunten  (12, -5) en  (5, 12).
Schuif de figuur nu terug, dus 3 naar links en 4 omhoog.  Dat geeft raakpunten  (9, -1) en (2, 16)
De lijn door  (9,-1) en (14,11) heeft vergelijking  y = 22/5x - 223/5
De lijn door  (2, 16) en (14,11) heeft vergelijking  y = - 5/12x + 165/6
Poollijnen bij  Parabolen, Ellipsen en Hyperbolen.
Dat ziet er dan zó uit:

De rode vergelijkingen horen bij de rode poollijnen.

Zie je de rode draad?

Het komt er eigenlijk elke keer op neer dat van de xen en yen van de vergelijking de helft wordt vervangen door xP en yP.
Van al de kwadraten wordt er telkens ééntje vervangen, en ook de 4cx wordt netjes verdeeld over 2cx en 2cxP.
Mooi regelmatig hé?

 

Poollijn nodig?
"Vervang de helft van de xen en yen door xP en yP
"

 
Wie graag een bewijs daarvan wil zien moet maar hiernaast kijken, maar er staat niet veel nieuws: het gaat eigenlijk precies zo als bij het afleiden van de poollijn bij een cirkel aan het begin van deze les.
   
1. Stel vergelijkingen van de volgende lijnen op.
         
  a. De lijnen door  (4, 6) die de parabool  y2 = 8x raken.

y = x + 2
y = 1/2x + 4

  b. De lijnen door  (2, 12)  die de ellips 4x2 + y2 - 80 = 0  raken

y = x + 10
y = -4x + 20

  c. De lijnen door  (1/2, 3/5)  die de hyperbool  2x2 - 5y2 + 13 = 0   raken

y = 28/45x + 13/45
y = -8/15x + 13/15

         
2. Geef de coördinaten van de raakpunten in de volgende gevallen:
         
  a. De lijnen door  (-4, 24) die de ellips 9x2 + 4y2 + 36x - 24y = 828 raken.

(4,15) en (-10,12)

  b. De lijnen door  (-13/5, -4)  die de hyperbool  5x2 - 2y2 + 40x + 8y = 0 raken.

(-16, 20) en (0,4)

  c. De lijnen door  (11, 5)  die de parabool  y2 + 8y = 12x - 76  raken.

(8,2) en (17,8)

         
3. Gegeven is de parabool  y2 = 4x 
Van welk punt P buiten deze parabool  zou de lijn  y = 2x - 4 de poollijn zijn?
Dat kun je op twee manieren berekenen:
         
  a. Je kunt de poollijn snijden met de parabool, en in die twee snijpunten dan de raaklijn opstellen.
Het punt P zal het snijpunt van die twee raaklijnen zijn.
Bereken de coördinaten van P op deze manier.
         
  b. Bereken uit de poollijnvergelijking direct zonder verdere berekeningen de coördinaten van P
       

P = (-2, 1)

4. Gegeven is de ellips  4x2 + y2 = 200
De lijn l:  2x + y = 20 is poollijn van deze ellips.
De lijn k: 14x + y = 100  is ook  poollijn van deze ellips.
         
  a. Leg uit dat  l  te schrijven is als 20x + 10y = 200 en dat daaruit volgt dat het punt P waarvan l de poollijn is het punt (5, 10) is.
     
  b. Geef het punt waarvan lijn k poollijn met de ellips is.
       

(7,2)

         
5. Gegeven is de hyperbool  2x2 - 6y2 = 24
De lijn  x + 12y + 6 = 0  is de poollijn van deze hyperbool ten opzichte van het punt P.
Bereken de coördinaten van P.
       

(-2,8)

         
         
Poollijnen en raaklijnen.
   
Kijk eens naar het volgende plaatje.  
 

 
Je ziet een punt P met twee rode raaklijnen aan de ellips en een blauwe poollijn die bij P hoort.
Maar als punt P naar de ellips toeloopt, dan verandert die poollijn in een raaklijn!
Dat betekent dat de poollijn-vergelijking voor punten op de ellips het zelfde is als de raaklijn!
Een erg snelle manier om een raaklijn op te stellen!!
 
Daarmee kun je ineens allerlei vragen over raaklijnen snel beantwoorden.

Voorbeeld.
De lijn 3x + 2y = p raakt de ellips  4x2 + y2 = 25. Bereken in dat geval p.

Als R het raakpunt is, dan is de vergelijking van de raaklijn  4xxR + yyR = 25  en dat moet dezelfde lijn zijn als
3x + 2y = 25.
Aan de coëfficiënten van x en y zie je dat  4xR : yR = 3 : 2  dus  8xR = 3yR ⇒  xR = 3/8yR
Dat raakpunt moet op de ellips liggen dus voldoen aan de vergelijking van de ellips.
4(3/8yR)2 + yR2 = 25  geeft  yR = 4, en vervolgens xR = 11/2.
3xR + 2yR = p  levert dan op dat p = 121/2.
 
Vooruit, nog maar een voorbeeld.
De lijn x + y = 8  raakt de ellips x2 + ay2 = 16.  Bereken de waarde van a.

Als R het raakpunt is, dan is de raaklijn  xxR + ayyR = 16  en dat moet hetzelfde zijn als x + y = 8
Vermenigvuldig die laatste met 2, dan moet gelden dat  2x + 2y = 16 hetzelfde is als  xxR + ayyR = 16
Dus xR = 2 en yR = 2/a
Invullen in de ellipsvergelijking:   4 + 4/a = 16  en dus is  a = 1/3, en het raakpunt is (2, 6).
 

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)