ę h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)
   

1. De punten O, A(9,0) en C(0,9) zijn hoekpunten van een vierkant OABC.
 
  De kromme K verdeelt het vierkant in de delen V en W.
     
  a. Bereken in drie decimalen nauwkeurig de oppervlakte van beide delen.
     
  b. Het omwentelingslichaam L1 ontstaat door vlakdeel V om de x-as te wentelen. Bereken de inhoud van L1 in twee decimalen nauwkeurig
       
  c. Het omwentelingslichaam L2 ontstaat door vlakdeel W om de lijn y = 9 te wentelen. Pas een handige translatie toe en bereken de inhoud van L2.
       
  d. De lijn y = x verdeelt vlakdeel V in twee delen. Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat ontstaat als het rechterdeel wordt gewenteld om de x-as. Geef je antwoord in 2 decimalen nauwkeurig.
       
2. Het vlakdeel, ingesloten door de grafieken van y = x2 - 2x  en  y = x  wordt gewenteld om de lijn y = 4.
Bereken algebra´sch de inhoud van het omwentelingslichaam dat dan ontstaat.
     

303/5π

       
3. examenvraagstuk VWO Wiskunde B, 1993.

Gegeven is de functie  f:   x  x + 3 - 4x   met domein  [0,
Ten opzichte van een assenstelsel Oxy is K de grafiek van f.
V is het vlakdeel begrensd door K en de lijn y = 3.
Bereken in gehelen nauwkeurig de inhoud van het lichaam dat ontstaat door V te wentelen om de lijn y = 3.

       
4. examenvraagstuk VWO Wiskunde B, 1997.
       
  Met domein [-3, is gegeven de functie 
f
x →  x√(x + 3) 
en met domein  [-3, →
\ {0} de functie

 
  De grafiek van f is in de figuur hiernaast getekend.
     
  a. Bereken het bereik van f.
     
  b. Bereken de co÷rdinaten van de gemeenschappelijke punten van de grafieken van f en g.
       
  Het gesloten vlakdeel begrensd door de grafieken van f en g wordt gewenteld om de x-as.
       
  c. Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat zo ontstaat.
       
5. De functie f is gegeven door f (x) = √(1 − x) .
In de figuur hiernaast zijn op het interval [0, 1] de grafiek van f en de lijn y = x getekend.
Het gebied V wordt begrensd door de grafiek van f, de y-as, de lijn y = x en de lijn x = 1/2.

Zie de figuur hiernaast

Bereken exact de inhoud van het omwentelingslichaam dat ontstaat wanneer V om de x-as wordt gewenteld.

     

1/3π

       
6.

Op het domein [0, 1] is de functie r gegeven door  
r(x) = 1/10 Ľ √(5 + 15x - 15x2).

W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x = h , met 0 < h 1.
Zie de figuur.
Voor het volume
V van het omwentelingslichaam dat ontstaat door vlakdeel W om de x-as te wentelen, geldt:

 
       
  a. Toon aan dat deze formule voor V juist is.  
       
  Als de grafiek van r om de x-as gewenteld wordt, ontstaat een figuur die lijkt op een regenton. Voor x, h en r nemen we de meter als eenheid, zodat de ton 1 meter hoog is.
V is dus het volume van het water in de ton als het water h meter hoog staat.

     
  b. Bereken de waterhoogte in de ton als deze voor drie vierde deel is gevuld. Rond je antwoord af op een geheel aantal cm.
     

0,72

7. examenvraagstuk VWO Wiskunde B, 2013.
       
  De functie f is gegeven door  f(x) = 1/6(87x- 3x2 - 2x3)   In onderstaande figuur is de grafiek van f getekend en ook het spiegelbeeld hiervan in de x-as. De twee grafieken vormen samen een figuur die lijkt op een doorsnede van een ei.

Op de
x-as en de y-as is de eenheid 1 cm. In de figuur is aangegeven wat bedoeld wordt met de lengte en de breedte van het ei. De lengte van het ei is ongeveer 5,9 cm.

     
  a. Bereken op algebra´sche wijze de lengte van het ei in cm. Rond je antwoord af op twee decimalen.
   

5,89 cm

  b. Bereken met behulp van primitiveren de inhoud van het ei. Geef je antwoord in een geheel aantal cm3.
   

61 cm3

 
       
8.

De functie f is gegeven door  f(x) = 16/x

Van vierkant ABCD liggen de hoekpunten A en B op de x-as en het hoekpunt D op de grafiek van f.

Zie de figuur hiernaast.
De x - co÷rdinaat van A is gelijk aan 1

V is het deel van dit vierkant dat zich boven de grafiek bevindt.
Vlakdeel V wordt gewenteld om de x-as.

Bereken exact de inhoud van het bijbehorende omwentelingslichaam.

     

10589

       
9. Examenvraagstuk VWO Wiskunde B, 2017-I
       
  De functie f wordt gegeven door:  f(x) = 5/(4x - 6)

De lijn k met vergelijking y = x - 31/2 snijdt de grafiek van f in twee punten, A en B. Zie de figuur.
De co÷rdinaten van punt A zijn (1, -21/2)

     
  a. Bereken exact de co÷rdinaten van punt B.
   

(4, 1/2)

  Het vlakdeel V wordt ingesloten door de grafiek van f , de x-as, de y-as en de lijn k. In de figuur hiernaast is dit vlakdeel grijs gemaakt.
V wordt gewenteld om de x-as. Zo ontstaat een omwentelingslichaam.
       
  b. Bereken exact de inhoud van dit omwentelingslichaam.
     

175/24π

10. Examenvraagstuk VWO Wiskunde B, 2019-I

De functie f is gegeven door f (x) = x.  De grafiek van f is getekend in de figuur linksonder, samen met de lijnen met vergelijkingen x = a en x = b , waarbij 0 < a < b . Midden tussen de punten (a, 0) en (b, 0) ligt het punt (m, 0) .

De grafiek van f, de x-as en de twee verticale lijnen sluiten een gebied in.
Dit gebied, in de figuur linksonder met groen aangegeven, wordt gewenteld om de
x-as.
Het omwentelingslichaam is een zogenaamde
afgeknotte parabolo´de.
Deze is afgebeeld in de figuur rechtsonder.

       
 

       
  Bij de omwenteling beschrijft elk punt van de grafiek een cirkel.
De oppervlakte van de cirkel die beschreven wordt door het punt
(m, m) noemen we A. De cirkelschijf met deze oppervlakte is met donkergroen aangegeven in de rechterfiguur.
       
  In de figuur hiernaast staat de afgeknotte parabolo´de een kwartslag gedraaid. In die figuur is ook de hoogte h van de afgeknotte parabolo´de aangegeven.

Voor de inhoud V van de afgeknotte parabolo´de geldt de formule:
V = h Ľ  A

Bewijs dit.

       
       
     

ę h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)