ę h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Meer opgaven
       
       
Los algebra´sch op:  
       
  a.  x3 - 3x2 = 0  
       
  b. 4x5 + 2x6 = 0  
       
  c. x7 = 4x5  
       
  d. x7 - 243x2 = 0  
       
Los algebra´sch op:
       
  a. x4 + 2x2 - 15 = 0  
       
  b. 9x2 + x4 + 18 = 0  
       
  c. x4 + 14 = 9x2  
       
  d. 3x4 - 6x2 = 144  
       
Los algebra´sch op:
       
  a.  x8 = 4x4 + 12  
       
  b. 3x4 + x7 = x4 + 5x7   
       
  c. x2x - 2xx = 24√x  
       
  d. x8 - 5x5 + 4x2 = 0  
       
  e. x7  - x5 - 6x3 = 0  
       
Examenvraagstuk HAVO Wiskunde B, 2005.

Gegeven is de functie  f (x) = -x3 + 27x + 44

Q is het snijpunt van de grafiek van f met de y-as. De lijn k door Q  evenwijdig aan de x-as snijdt de grafiek ook nog in de punten P en R.

       
  a. Bereken de lengte van PR.  Rond je antwoord af op twee decimalen.
       
  Een familie van functies is gegeven door h(x) = (x + 4)(p + 4x - x2 ), waarbij p elk reŰel getal kan voorstellen.
       
  b. Toon aan met behulp van algebra dat er een waarde van p is waarbij de bijbehorende functie h gelijk is aan de functie f.
       
examenvraagstuk HAVO Wiskunde B, 2012.
       
  De functie f is gegeven door f (x) = x2 + 12x -2
met  x > 0
.
In de figuur hiernaast is de grafiek van
f getekend.


Een horizontale lijn snijdt de grafiek van
f in de punten A en B. De x-co÷rdinaat van A is 1.
Bereken de
x-co÷rdinaat van B. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

 

       
       
6. Een rechthoekige driehoek heeft schuine zijde 10 en oppervlakte 24.
Noem de lengtes van de rechthoekszijden x en y
Stel twee vergelijkingen voor x en y op en bereken vervolgens de omtrek van de driehoek.
       
     

ę h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)