VWO WB, 1992 - II

 

OPGAVE 1.
         
Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy  is de kromme K gegeven door:
x = 1 - sint  en   yt - sint   waarbij  t ∈ [0, 2π].
         
5p. 1. Bereken welke waarden y kan aannemen.
         
5p. 2. Bereken de coördinaten van de punten van K waarin de raaklijn aan K evenwijdig is aan de y-as.
         
6p. 3. Bewijs dat K symmetrisch is ten opzichte van het punt (1, π).
         
5p. 4. Teken K.
         
OPGAVE 2.
         
Van R naar R is gegeven de functie:  f :   x (3 - x)
Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel is K de grafiek van f.

Er is een getal a zo dat K, de x-as en de lijn x = a een vlakdeel begrenzen waarvan de oppervlakte gelijk is aan 18.
         
7p. 5. Bereken a
         
8p. 6. Bereken voor welke waarde(n) van q de lijn l met vergelijking  y = -1/2x + q één punt met K gemeen heeft.
         
9p. 7.
         
OPGAVE 3.
         
Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy  is gegeven de kromme  K met vergelijking  x3 + 3y2 - 6y = 0
Op K ligt een punt A(a, b).
         
6p. 8. Onderzoek welke waarden de x-coördinaat a van A kan aannemen en welke waarden de y-coördinaat b kan aannemen.
         
In het vervolg wordt verondersteld dat  a  ≠ 0  en   b 1.
Verder is gegeven de differentiaalvergelijking D:   x2 dy/dx = 2y - 2.
         
6p. 9. Toon aan dat de oplossingskromme van D die door  A(a, b) gaat, de kromme K in A loodrecht snijdt.
         
P is een parabool met top (0,1) en de y-as als symmetrie-as.
B is een punt van P dat niet samenvalt met T.
         
6p. 10. Toon aan dat de richting van het lijnelement van de differentiaalvergelijking D in B onafhankelijk is van de ligging van B op de parabool P.
         
7p. 11. Stel een vergelijking op van de oplossingskromme van D die door het punt (2,2) gaat.
         
OPGAVE 4.
         
Van de piramide T.ABCD die in de figuur hiernaast is afgebeeld, is het grondvlak ABCD een vierkant met zijde 6.
D is de loodrecht e projectie van T op het grondvlak en DT = 8.
Op lijnstuk BT ligt het punt P zo dat BP = 2 • PT.
Op lijnstuk CD ligt het punt Q zo dat DQ = 2.
V is het vlak door P en Q dat evenwijdig is aan DT.

Het vlak V snijdt TC in R en AB in S.

       
5p. 12. Teken de doorsnede van V en de piramide. Licht je werkwijze toe.
       
9p. 13. Bereken de inhoud van het lichaam PRQS.BC.
       
Bol β heeft D als middelpunt en straal 5.
         
6p. 14. Bereken de straal van de snijcirkel van β en vlak BCT.
         
         

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  

   
13.  

   
14.