HAVO WA, 1999 - I

 

OPGAVE 1.  Eieren.
       
De pluimveesector is voor Nederland een belangrijke bedrijfstak. Zo worden er bijvoorbeeld jaarlijks miljarden eieren geproduceerd. Een deel van die eieren gaat naar het buitenland. In het informatieboekje 1996/11 van het Productschap voor vee staat hierover:
"In 1994 werden 5457377000 eieren geëxporteerd met een totale waarde van f 517846000,-.  In 1995 werden 5354488000 eieren geëxporteerd met een totale waarde van f 685357000,- ".

Hoewel het aantal geëxporteerde eieren afnam, nam de totale waarde toe.

       
4p. 1. Met hoeveel procent nam de gemiddelde prijs van een geëxporteerd ei toe? Licht je antwoord toe.
       
In Nederland worden de meeste eieren bij pakstations verpakt.
In 1995 werden in totaal 8231 miljoen eieren bij de pakstations aangevoerd, waarvan 730 miljoen in december.
Midden 1996 zijn de gegevens die op dat moment (juli 1996) bekend waren, verwerkt in een toenamendiagram. Zie onderstaande figuur. Telkens is de toe- of afname genoteerd ten opzichte van de maand daarvoor. Zo kun je aflezen dat in maart 1996 ongeveer 26 miljoen eieren meer bij de pakstations werden aangevoerd dan in februari 1996.
       

       
Uiteindelijk bleek dat in 1996 evenveel eieren bij de pakstations werden aangevoerd als in 1995.
       
6p. 2. Hoeveel eieren zijn er in het tweede halfjaar van 1996 aangevoerd? Licht je antwoord toe.
       
Tot 1 juli 1997 werd voor eieren de gewichtsklassenindeling 0 t/m 7 gebruikt. Op elk ei werd met een stempel een cijfer gezet dat aangaf tot welke gewichtsklasse het behoorde.

De gewichtsklasse 0 duidt op eieren van 75 g en meer.
De gewichtsklasse 1 duidt op eieren van 70 tot 75 g.
De gewichtsklasse 2 duidt op eieren van 65 tot 70 g.
De gewichtsklasse 3 duidt op eieren van 60 tot 65 g.
De gewichtsklasse 4 duidt op eieren van 55 tot 60 g.
De gewichtsklasse 5 duidt op eieren van 50 tot 55 g.
De gewichtsklasse 6 duidt op eieren van 45 tot 50 g.
De gewichtsklasse 7 duidt op eieren van minder dan 45 g.

Neem aan dat het gewicht van eieren normaal verdeeld is met een gemiddeld gewicht van 60g en een standaardafwijking van 6,7 g.

       
4p. 3. Hoeveel procent van de eieren zit in klasse 7? Licht je antwoord toe.
       
Op 1 juli 1997 werd een nieuwe indeling in gewichtsklassen voor eieren ingevoerd.
De nieuwe gewichtklassen worden aangeduid met XL, L, M en S.
       
klasse aanduiding gewicht
XL
L
M
S
zeer groot
groot
middelgroot
klein
73 g en meer
van 63 tot 73 g
van 53 tot 63 g
minder dan 53 g
       
In juli 1997 werden bij het pakstation in Ede 40 miljoen eieren aangevoerd. Gezien het grote aantal mag je ook hier veronderstellen dat het gewicht van deze eieren normaal verdeeld was met een gemiddeld gewicht  van 60 g en een standaardafwijking van 6,7 g. Een aantal van deze 40 miljoen eieren  werd nu in klassen XL ingedeeld, terwijl deze eieren vroeger in gewichtsklasse 1 zouden hebben gezeten.
       
5p. 4. Laat zien dat dit ongeveer 0,55 miljoen eieren waren.
       
Niet alle eieren uit de gewichtsklasse XL komen in de winkels terecht. Eieren van 75 g en meer (de oude gewichtsklasse 0) worden gebruikt voor de horeca en de industrie.
       
5p. 5. Hoeveel procent van de eieren die in juli 1997 in Ede in de gewichtsklasse XL werden ingedeeld, was bestemd voor winkels?  Licht je antwoord toe.
       
OPGAVE 2. Telefoonkosten.
         
In juni 1997 verscheen een brochure van ptt telecom over nieuwe telefoonabonnementen. Het oude abonnement kreeg een nieuwe naam:  het 'Belbasis abonnement'. Het belangrijkste verschil met de oude situatie was dat ptt telecom voortaan de gesprekskosten per seconde berekent, en niet meer per 'tik'. Ook werden er twee nieuwe abonnementen ingevoerd: 'BelPlus' en 'Belbudget'.
De telefoonkosten bestaan bij elke abonnement uit abonnementskosten en gesprekskosten. Gesprekskosten betall je alleen als je zelf een ander opbelt.

De vernieuwde tarieven staan in de volgende tabel.
         
  BelBasis BelPlus BelBudget
Abonnementskosten(*)
per maand
f 27,20 f 33,20 f 19,95
Gesprekskosten per minuut
Nederland, binnen uw regio
• overdag (08.00 tot 18.00 uur)
• 's avonds en in het weekend
6,5 ct
3,25 ct
6,5 ct
2,5 ct
20,0 ct
10,0 ct
Nederland, buiten uw regio
• overdag (08.00 tot 18.00 uur)
• 's avonds en in het weekend
20,0 ct
10,0 ct
20,0 ct
7,5 ct
60,0 ct
30,0 ct
(*) voor de duidelijkheid worden de tarieven voor gesprekskosten uitgedrukt in prijzen per minuut, tenzij anders is vermeld. Uiteraard betaalt u per seconde. Elk beantwoord gesprek begint met het starttarief van 10,0 ct.
         
De feitelijke gesprekskosten zijn hoger dan deze tabel suggereert, vanwege het starttarief van 10,0 ct per gesprek (zie de voetnoot in de tabel). Bij BelBasis bijvoorbeeld zijn de gesprekskosten van een telefoongesprek van 3 minuten buiten de regio overdag  10 + 3 • 20 = 70 cent.

Iemand belt 90 keer per maand op. Hiervan zijn 50 gesprekken binnen zijn regio en 40 buiten zijn regio. Neem aan dat alle gesprekken 5 minuten duren. Hij belt uitsluitend 's avonds en in het weekend.
Hij wil een keuze maken tussen het BelBasis en het BelPlus abonnement.

         
6p. 6. Bereken hoeveel telefoonkosten per maand hij bij het voordeligste abonnement heeft.
         
Het BelBudget abonnement is waarschijnlijk niet door erg veel abonnees gekozen. Het is alleen interessant als je zelf erg weinig opbelt. Maar als je goed oplet wanneer je opbelt kun je toch nog voordelig heel wat minuten bellen.
Veronderstel dat je alleen binnen de regio belt. Je hebt je BelBasis abonnement verruild voor een BelBudget abonnement omdat je dan voordeliger uit bent.
         
5p. 7. Bereken hoeveel minuten per maand je dan maximaal kunt bellen.
         
Voor de meeste huishoudens zal de keus gaan tussen het BelBasis en het BelPlus abonnement.
Als er veel 's avonds in in het weekend gebeld word, is een BelPlus abonnement misschien interessant.
Met de gegevens uit de tabel is onderstaande formule opgesteld. Hij geeft het verschil in kosten per maand tussen beide abonnementen:

Kverschil = 0,75 • T1 + 2,5 • T2 - 600

Hierbij is Kverschil uitgedrukt in centen.
T1 = het aantal gebelde minuten 's avonds of in het weekend binnen de regio.
T2 = het aantal gebelde minuten 's avonds of in het weekend buiten de regio.
De gesprekken overdag op werkdagen zorgen volgens de tabel niet voor een verschil in kosten.
         
2p. 8. Verklaar het getal 0,75 in de formule van Kverschil.
         
Stel dat Kverschil > 0.
         
3p. 9. Leg uit welk abonnement dan voordeliger is, BelBasis of BelPlus.
         
Bij bepaalde aantallen gebelde minuten per maand is er geen verschil tussen de kosten bij BelBasis en de kosten bij BelPlus.
         
4p. 10. Bereken het kleinste aantal minuten waarbij deze kosten aan elkaar gelijk zijn.
         
5p. 11. Arceer in de figuur hieronder het gebied waarvoor geldt dat een BelPlus abonnement voordeliger is dan een BelBasis abonnement. Licht je werkwijze toe.
         

         
OPGAVE 3.  Mobiliteit.
         
Hoe hoger het gemiddelde inkomen in een land, hoe meer er per persoon gereisd wordt. Dat is een conclusie die getrokken wordt in een artikel in Scientific American van oktober 1997. In dat artikel komt de volgende grafiek voor. Zie de figuur hieronder. Horizontaal vinden we het gemiddelde jaarinkomen I per inwoner. I is uitgedrukt in dollars van 1985. Verticaal staat het gemiddelde aantal kilometers dat per persoon jaarlijks gereisd wordt, de zogenoemde mobiliteit M. Men heeft zich gebaseerd op gegevens van de periode 1960 - 1990.
         

         
Deze figuur laat voor Noord-Amerika, West-Europa en het gebied dat wordt aangeduid als Pacific-Asia duidelijk zien dat tussen 1960 en 1990 zowel inkomen als mobiliteit toenamen. Er is langs beide assen gebruik gemaakt van een bijzondere schaalverdeling.
         
4p. 12. Toon met de figuur aan dat in Pacific Asia het gemiddelde jaarinkomen I  niet elke 10 jaar met hetzelfde percentage steeg.
         
Met behulp van deze figuur zijn formules op te stellen die het verband beschrijven tussen het gemiddelde jaarinkomen I en de mobiliteit M. Daarbij wordt I steeds in dollars van 1985 uitgedrukt en M in kilometers per jaar.
Voor West-Europa geldt de formule:  M = 0,07 • I1,26
In 1985 was 1 dollar gelijk aan f 2,20.
         
3p. 13. Bereken met de formule de mobiliteit in West-Europa die hoort bij een gemiddeld jaarinkomen van f 25000,-
         
Uit de formule blijkt dat als het gemiddelde inkomen in West-Europa verdubbelt, de mobiliteit in West-Europa niet met 2 maar met een andere factor wordt vermenigvuldigd.
         
4p. 14. Bereken deze factor.
         
Bij de gegevens van Noord-Amerika in de figuur past de formule M = 1,17 • I
Aan de grafieken is te zien dat een zelfde inkomen in Noord-Amerika en West-Europa in het algemeen niet tot dezelfde mobiliteit leidt. De mobiliteit was in Noord-Amerika duidelijk groter. Er is echter een inkomen dat in beide gebieden tot dezelfde mobiliteit zou leiden. Dit inkomen kan uit de figuur afgelezen worden en met de formules gecontroleerd worden.
         
4p. 15. Hoe groot is dit inkomen? Rond het antwoord af op duizenden. Geef duidelijk aan hoe je de grafieken voor het aflezen en de formules voor het controleren gebruikt hebt.
         
 
OPGAVE 4.  Een slechte neus.
         
Het smaakzintuig (de tong) kan de vier smaken zoet, zout, bitter en zuur onderscheiden. Natuurlijk ,kunnen er met de tong ook samenstellingen van dit viertal onderscheiden worden. Zo kan bijvoorbeeld het verschil tussen bitter-zout en bitter-zuur geproefd worden. Er is echter geen verschil tussen samenstellingen als zoet-zuur en zuur-zoet.
         
5p. 16. Hoeveel verschillende samenstellingen zijn er mogelijk van twee of meer smaken? Licht je antwoord toe.
         
Wat we de smaak van voedsel noemen is in feite grotendeels de geur. Onze neus kan enorm veel verschillende geuren onderscheiden.
De Vrije Universiteit Brussel heeft onlangs een onderzoek gedaan naar het reukvermogen. Bij dit onderzoek kreeg een proefpersoon steeds twee flesjes om aan te ruiken. Eén flesje bevatte een kleine hoeveelheid bananengeurstof. Het andere flesje bevatte reukloze lucht. De proefpersoon moest aangeven in welk flesje de geurstof zat. Om te voorkomen dat gokken een grote rol speelde, moest de proefpersoon vijfmaal achtereen uit een dergelijk tweetal flesjes het flesje met de geurstof kiezen.
         
4p. 17. Hoe groot is de kans dat iemand die absoluut geen geuren kan ruiken (en dus alles moest gokken) toch vijf maal het juiste flesje aanwees? Licht je antwoord toe.
         
Als de proefpersoon ten minste één van de vijf keer het verkeerde flesje koos, ging men over op een serie flesjes met een grotere concentratie geurstof. In dit onderzoek kon de concentratie zes keer vergroot worden. Er waren dus zeven series met telkens vijf geurloze flesjes en vijf flesjes met bananengeurstof. Bij serie A was de concentratie geurstof in de flesjes erg klein, bij serie B iets groter, enzovoort tot serie G met de grootste concentratie geurstof.
Iemand die zelfs bij serie G niet in staat was om vijf keer het juiste flesje aan te wijzen werd als niet-ruiker bestempeld.
         
5p. 18. Hoe groot is de kans dat iemand die absoluut geen geuren kan ruiken ook werkelijk als niet-ruiker uit deze test kwam? Licht je antwoord toe.
         
OPGAVE 5.  Wiskunde.
         
Tot op heden kiest iedere leerling die naar 4 HAVO gaat een vakkenpakket. Voor wiskunde kan men kiezen uit wiskunde A en/of wiskunde B. In de volgende tabel vind je de landelijke procentuele verdeling over de vakken wiskunde A en wiskunde B in de bovenbouw van het HAVO.
         
  geen wiskunde A wel wiskunde A
geen wiskunde B 16% 54%
wel wiskunde B 27% 3%
         
In een grootschalig onderzoek heeft men vastgesteld hoeveel tijd leerlingen gemiddeld per week aan hun schoolwerk besteden. Enkele gegevens uit dit onderzoek zijn de volgende:
  gemiddelde werktijd wiskunde A:   4 uur
gemiddelde werktijd wiskunde B:   5 uur
gemiddelde totale werktijd:   31 uur.
Een leerling met wiskunde A én B in zijn pakket besteedt dus van de 31 uur schoolwerk per week er 9 aan wiskunde.
In het onderzoek werd verder nog vermeld dat de HAVO-leerling gemiddeld 3,78 uur per week aan wiskunde besteedt.
         
3p. 19. Ga door berekening na dat deze 3,78 uur inderdaad correct is.
         
In de Nieuwe Tweede Fase van het onderwijs (voor het HAVO zijn dat klas 4 en klas 5) kiezen de leerlingen geen pakketten meer. Iedere leerling moet dan één van de volgende vier profielen kiezen:
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij (E&M)
Natuur en Gezondheid (N&G)
Natuur en Techniek (N&T)
De profielen C&M en E&M worden de Maatschappijprofielen genoemd en de andere twee (N&G en N&T) de natuurprofielen.
Elk profiel bestaat uit een aantal vakken waaronder altijd wiskunde. Maar het vak wiskunde is voor elk profiel verschillend.

In de eerste plannen van de Tweede Fase veronderstelde men dat elk van de vier profielen door evenveel leerlingen gekozen zou worden. Inmiddels verwacht men dat de maatschappijprofielen meer leerlingen zullen trekken dan de natuurprofielen. Hoe de keuze precies uit zal vallen is nog onduidelijk. Op veel scholen probeert men dan ook voorspellingen te maken. Zo gebruikt de roostermaker van school Y de volgende matrix M:

         

         
De roostermaker veronderstelt dus dat 40% van de leerlingen die tot op heden wiskunde B kiezen zal kiezen voor profiel N&G. Hij heeft de leerlingen die nu nog wiskunde A én wiskunde B kiezen alleen bij wiskunde B meegerekend.
         
4p. 20. Bereken met behulp van matrix M en de gegevens uit de tabel bovenaan hoe de procentuele verdeling over de verschillende profielen in de Tweede Fase volgens de roostermaker van school Y zal zijn.
         
Op school Z gebruikt men de volgende procentuele verdeling in het HAVO in de Tweede Fase: 25% C&M - 35% E&M - 20% N&G - 20% N&T. De schooldecaan van deze school vraagt zich af of de toekomstige Tweede Fase HAVO-leerling gemiddeld een groter of een kleiner deel van zijn werktijd aan wiskunde zal moeten besteden dan in de huidige situatie (3,78 uur per week op een totaal van 31 uur zoals we zagen in vraag 19). De hoeveelheid tijd die een leerling gemiddeld zal besteden aan een vak wordt in de Tweede Fase uitgedrukt in studielasturen (SLU). Zie daarvoor de volgende tabel.  
         
  wiskunde C&M wiskunde E&M wiskunde N&G wiskunde N&T
SLU's 160 280 320 440
         
Zo zal een HAVO-leerling in het profiel E&M gemiddeld 280 studielasturen besteden aan het vak wiskunde. Voor alle vakken samen zal een HAVO-leerling gemiddeld 3200 studielasturen nodig hebben.
         
5p. 21. Bereken of een HAVO-leerling in de Tweede Fase gemiddeld een groter of kleiner deel van zijn werktijd met wiskunde bezig zal zijn dan in de huidige situatie. Gebruik daarbij de procentuele verdeling van school Z.
         

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.