HAVO, 1978 - I

 

1. A koopt 50 latten. Hij meet de lengten en stelt de volgende frequentietabel op:
       
 
lengte in cm 140 142 144 146 148 150
frequentie 2 5 8 19 8 8
       
  a. Bereken de gemiddelde lengte van deze latten.
       
  b. Bereken de standaardafwijking in één decimaal nauwkeurig.
       
  c. A heeft latten nodig van 145 cm lengte. Hij pakt aselect zonder terug;eggen drie latten.
Hoe groot is de kans dat twee latten te kort zijn en één lat te lang is?
       
2. In R3 zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxyz  de punten O(0,0,0), A(6,0,0), C(0,6,0) en D(0,0,6) gegeven. Deze punten zijn de hoekpunten van de kubus OABC.DEFG.
Punt P is het midden van de ribbe AE. Punt Q is het midden van de ribbe DG. 
       
  a. Bereken de coördinaten van het snijpunt van de lijn OF en het vlak BPQ.
       
  b. Bereken de cosinus van de hoek van de vlakken BPQ en ABC.
       
  c. Op de lijn OA ligt ene punt R zodat de lijn QR de lijn BP snijdt. Bereken de coördinaten van R.
       
3. In R2 zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy gegeven de parabool met vergelijking y2 - 4y + 4 - 2x = 0
 
       
  a. De lijn k snijdt p in de punten A en B. Bereken de lengte van lijnstuk AB.
       
  b. De lijn l is evenwijdig aan k en raakt p. Stel een vergelijking van l op.
       
  c. De cirkel c met middelpunt op de y-as raakt p in het punt (2,0). Stel een vergelijking van c op.
       
4. Gegeven is de functie van R naar R:   f  :  x  →   (x - 2)2 (x + 1).
       
  a. Onderzoek de functie f en teken de grafiek van f.
       
  b. Bereken de coördinaten van het punt op de grafiek van f  waarin de richtingscoëfficiënt van de raaklijn minimaal is.
       
  c. Los op:  2log f(x)  < 2.
       
5. Gegeven is de functie   f  :  x   1 + 2sin(x + 1/6π)  met domein  [0, π]
       
  a. Wat is het bereik van f?
Teken de grafiek van f ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy.
       
  b. Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van f die richtingscoëfficiënt 1 heeft.
       
  c. Bereken de uiterste waarden van  y - x  als  (x, y) en punt is van de grafiek van f.
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.