HAVO Wiskunde, 1970 - I

 

1. Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel XOY zijn gegeven de punten A(-3, -1) en B(3,5).
       
  a. Stel de vergelijkingen op van de lijnen die een hoek van 45º met de positieve X-as maken en die tot A een afstand 22 hebben.
       
  b. Van een gelijkbenige driehoek ABC met basis AB ligt de top C op de X-as.
Bereken de oppervlakte van driehoek ABC.
       
2. De functie f is gedefinieerd door f(x) = glog(x + 2g) waarbij g een constante is.
       
  a. Bereken g voor het geval dat f(3) = 2
       
  b. Neem g = 2 en los op:  f(x) <  -1
       
3. In een kubus ABCD.EFGH met ribbe 2p is P het midden van de ribbe AB en Q het midden van de ribbe GH.
       
  a. Druk de inhoud van het viervlak EHPQ uit in p.
       
  b. Bereken de cosinus van de hoek van de lijnen BG en EQ.
       
  c. Bewijs dat de lijnstukken CE en PQ elkaar loodrecht middendoor delen.
       
4. De functie f is gedefinieerd door:  f(x) = 2x.
       
  a. Teken voor x ≤ 9 de grafiek van f.
       
  De punten A(p, 0) met 0 < p < 6  en  B(6,0) zijn de hoekpunten van een rechthoek ABCD, waarbij hoekpunt D op de grafiek van f ligt.
       
  b. Druk de oppervlakte van de rechthoek ABCD uit in p.
       
  c. Bereken de waarde van p waarvoor de oppervlakte van rechthoek ABCD maximaal is.
       
5. De functies f en g zijn gedefinieerd door: 
 
       
  a. Los op:  f(x) = g(x).
       
  b. Teken in één figuur de grafieken van f en g.
       
  c. De lijn l raakt de grafiek van f in het punt O(0,0).
De grafiek van f heeft een tweede raaklijn evenwijdig aan l.
Van welke functie is deze tweede raaklijn de grafiek?
       
6. Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel XOY is gegeven de parabool met vergelijking y2 = 2x.
Op de parabool ligt een punt P dat niet met O samenvalt.
De projectie van P op de y-as is het punt Q.
Het midden van lijnstuk OQ is het punt R.
       
  a. Bewijs dat de raaklijn in P aan de parabool door het punt R gaat.
       
  b. De raaklijn in P aan de parabool snijdt de X-as in het punt S.
Het punt P doorloopt de parabool met uitzondering van het punt O.
Stel de vergelijking op van de verzameling van de middens van de lijnstukken RS.
       
       

 

 

UITWERKING
   
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
   
5.  
   
6.  
   
7.  
   
8.  
   
9.  
   
10.  
   
11.  
   
12.  
   
13.  
   
14.  
   
15.  
   
16.  
   
17.  
   
18.  
   
19.  
   
20.  
   
21.  
   
22.  
   
23.