h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

       
1. a. 1/x2 + 12 - 3x4  heeft alleen maar even machten, dus is even.  
       
  b. 2x cosis  oneven even = oneven  
       
  c. 4x cosx sin is  oneven even oneven = even  
       
  d. sin(1/x2) is   oneven (even) = even  
       
  e. (sinx)3  is  oneven(oneven) = oneven  
       
  f. 1/x + 5x2 + 18  oneven  + even is onbekend.  
       
  g. (2x + x3)2   is   even(oneven) =  even  
       
  h. sin(x5 + 1/x) is   oneven(oneven) = oneven  
       
  i. (x2 + 1) (4x4 - 5)   is  alleen maar even machten, dus even.  
       
  j. 1/(sinx + x)
x + sinx  is  oneven + oneven = oneven
1/x is  oneven, dus er staat  oneven(oneven) = oneven.
 
       
2.

       

h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)