© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Gemengde opgaven HAVO Wiskunde B.
       
 
       
1.  CIRKELS
       

Gegeven is een cirkel c1  met middelpunt (3, 5) en
straal 10.
De lijn m:   y = 2x - 21 snijdt deze cirkel in de
punten A en B.

     
  a. Bereken de afstand AB.
     
 

c2 is de cirkel  x2 + y2 + 18x - 28y + 252 = 0

     
  b.

Toon aan dat c1 en c2 elkaar raken.

     
Punt  P  bevindt zich op tijdstip t = 0 in het punt
(3, -5), en gaat bewegen langs cirkel c1 tegen de klok in. De omlooptijd van P rond cirkel c1 is 4 seconden.

Voor de coördinaten van P  geldt:

     
   
   

     
  c. Leg duidelijk uit waar de getallen uit de
yP- formule vandaan komen.
     
  d. Bereken algebraïsch hoeveel seconden tijdens één omloop punt P zich boven de lijn y = 10 bevindt.
     
  e. Bereken in graden nauwkeurig de grootte van hoek  POM op tijdstip  t = 2,5
       
 
       
2.  FRUITVLIEGJES.
       
Bij een experiment met fruitvliegjes in een afgesloten ruimte heeft men vastgesteld dat het aantal fruitvliegjes per m3 in het begin bij benadering beschreven kan worden met de volgende formule:

     

     
Daarin is t  de tijd in dagen vanaf de start van het experiment.

Deze formule is bij benadering te herschrijven als  F(t)  = 103
× 1,15t 
       
  a. Toon dat aan.  
       
  b. Hoeveel procent groeit het aantal fruitvliegjes per m3 per uur?
       
De formule is ook te herschrijven als  logF = a + bt
       
  c.

Bereken de waarden van a en b in twee decimalen nauwkeurig

       
Bovenstaande formule is een benadering van een algemene formule, en geldt alleen voor kleine waarden van t 
Die algemene formule die ook voor grotere waarden van t geldt is:
       

       
  d.

Geef een vergelijking van de asymptoot van de grafiek van deze laatste F en leg uit wat deze voorstelt.

       
  e. Bereken algebraïsch op welk moment er 1000 fruitvliegjes per m3 zullen zijn.
       
 
       
     

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)