© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

Draai het assenstelsel.
 
Stel dat je een ellips hebt (of hyperbool of parabool) die "scheef ligt. Dus waarvan de symmetrieassen niet horizontaal of verticaal zijn.
Bijvoorbeeld zoals de ellips hiernaast, die over een hoek j is gedraaid.

Je kunt dan natuurlijk gaan proberen de figuur terug te draaien, en kijken wat de vergelijkingen worden.

Maar het is veel makkelijker om niet de figuur te draaien, maar je assenstelsel!
Als je je x-as en y-as om de oorsprong draait over diezelfde hoek j, dan krijg je een nieuwe X-as en een Y-as.

Zoals je hieronder ziet ligt de ellips in dat nieuwe (X,Y)assenstelsel wel "gewoon" met de lange as horizontaal.

   

   
In de rechterfiguur kun je zien wat het verband tussen x, y en X,Y is.
Er geldt: 
x
= OC = OD - AB = OB • cosφ - PB • sinφ  = Xcosφ - Ysinφ
y = PC = PA + AC = PB • cosφ + BD = PB • cosφ + OB • sinφ =  Ycosφ + Xsinφ.
Dus de volgende transformatieformules gelden:
 
x =  Xcosφ - Ysinφ
y  =  Ycos
φ + Xsinφ
 

Laten we eens kijken hoe de verschillende termen uit de vergelijking  ax2 + by2 + cxy + dx + ey + f = 0 in dit nieuwe coördinatenstelsel worden.

oude coördinaten nieuwe coördinaten
     
ax2 
by2
cxy
dx
ey

f   
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
a(Xcosφ - Ysinφ)2 = a(X2cos2φ - 2XYcosφsinφ + Y2sin2φ)
b(Ycosφ + Xsinφ)2 = b(Y2cos2φ + 2XYcosφsinφ + X2sin2φ)
c(Xcosφ - Ysinφ)(Ycosφ + Xsinφ) = c(XYcos2φ + X2sinφcosφ - Y2sinφcosφ - XYsin2φ)
d(Xcosφ - Ysinφ)
e(Ycosφ + Xsinφ)
f
     

Aan de rechterkant zijn alle termen met XY erin  rood gemaakt (vier stuks).
Als we nu die φ  zodanig kiezen dat al die rode termen tegen elkaar wegvallen, dan staat er in onze nieuwe vergelijking geen XY term meer.

Dat is zo als geldt: 
- 2aXYcos
φsinφ + 2bXYcosφsinφ  + cXYcos2φ - cXYsin2φ = 0
  (b - a) • 2sin
φcosφ + c(cos2φ - sin2φ) = 0
  (b - a) • sin2
φ + c • cos2φ = 0
  tan(2
φ) = c/(a - b)

 

Als je kiest tan(2φ) = c/(a - bdan verdwijnt de term cxy uit je vergelijking 

 
(Je kunt deze formule natuurlijk ook gebruiken om te zien welke hoek de symmetrieassen van je kromme in je oorspronkelijke assenstelsel maken met horizontale x-as).

Voorbeeld 1.
Gegeven is de ellips  2x2 + 4y2 + 3xy - 4x - 6 = 0
Welke hoek maakt de lange as van deze ellips met de x-as?
Als je alles deelt door 4 komt er onder x2 een groter getal te staan dan onder y2 dus zonder de xy-term lag de lange as horizontaal.
tan(2φ) = 3/(2 + 4) = 1/2  dus  2φ = 26,6º  dus  φ = 13,3º.
De lange as maakt een hoek van (ongeveer)  13,3º met de x-as.

Voorbeeld 2.
Gegeven is de ellips  3x2 + 2y2 + √3xy - 63 = 0
Geef een vergelijking van deze ellips in een assenstelsel waar de assen van de ellips evenwijdig aan de coördinaatassen lopen. Bereken de lengte van de assen.

tan(2φ) = √3/(3-2) = √3  dus  2φ = 60º  dus  φ = 30º  (en  cosφ = 1/2√3, sinφ = 1/2, cos2φ = 3/4, sin2φ = 1/4)
Neem nu de nieuwe coördinaten uit de tabel hierboven over, en laat direct die rode stukken weg:
3(X2cos2φ +Y2sin2φ) + 2(Y2cos2φ + X2sin2φ) + √3(X2sinφcosφ - Y2sinφcosφ) - 63 = 0
  X2(3 • 3/4 + 2 • 1/4 + √3 • 1/21/2√3)  +  Y2(3 • 1/4 + 2 • 3/4 - √3 • 1/21/2√3) - 63 = 0
  31/2X2  + 11/2Y2 = 63.
  X²/18  +  /14 = 1.
De lange as is dus 
18 en de korte as is  14.

   
   
  OPGAVEN.
   
1. Gegeven is de ellips met vergelijking x2 + xy + y2 - 12 =  0
Geef een vergelijking van deze ellips in een assenstelsel waar de assen van de ellips evenwijdig aan de coördinaatassen lopen. Bereken de lengte van de assen.
     

3x2 + y2 = 24
2
en 26

       
2. Een hyperbool heeft vergelijking  23x2 - 3y2 - 26xy√3 - 144 = 0
Bereken de afstand tussen de toppen van deze hyperbool
     

  4 

       
3. Gegeven is de parabool  8x + 3y2  = xy + 4
Welke hoek maakt de as van deze parabool met de x-as? Geef je antwoord in één decimaal.
     

9,2º

       
4. Een parabool heeft de top in de oorsprong en als symmetrieas de lijn  y = -0,5x
Geef een mogelijke vergelijking.
     

y0,2 - x0,8 = 0,2x2+ 0,8xy + 0,8y2

       
5. Als  ax2 + by2 + cxy + dx+ ey + f = 0  dan moet altijd gelden dat c = 0
Leg uit waarom dat zo is. 
       
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)